Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést.
A honlap további használatával hozzájárulsz a sütik használatához.

 

Rendeléssel kapcsolatos adatvédelmi szabályok

Rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Sikos Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 8360 Keszthely Rákóczi u. 15; nyilvántartási szám: [17618062]; adószám: 60028514-2-40;Vállalkozás”) jelen tájékoztató zsemito.hu honlapra történő feltöltésének napjától (2018. június [01])kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Önszemélyes adataithonlapontörténő rendelés során.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott személyes adatok kezelésére a Sikos Zoltán egyéni vállalkozó (székhely: 8360 Keszthely Rákóczi u. 15; nyilvántartási szám: [17618062]; adószám: 60028514-2-40; „Vállalkozás”) jogosult.

A Vállalkozásnála Vállalkozás tulajdonosajogosult hozzáférni a személyes adatokhoz..AVállalkozás. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

AVállalkozás.a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében természetes személy megrendelő esetén a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatokszolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel aVállalkozás. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg aVállalkozás. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.

 1. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatok címzettjei:

 • a Vállalkozás részére bérszámfejtési tevékenységet végző szolgáltató: a LIBRA-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 8315 Gyenesdiás, Berzsenyi Dániel utca 5. 2. ép. fszt. 4; cégjegyzékszám: 20-06-038021);
 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató a MediaCenter Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 cégjegyzékszám: 03-09-114492);
 • a megrendelt termék kiszállítását végző szolgáltató: a [GLS Hungary Kft.] (székhely: [2351 Alsónémedi Europa u. 2]; cégjegyzékszám: [13-09-111755]).
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amennyiben a számviteli bizonylat 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz.

A rendelés során megadott személyes adatokat aVállalkozás. további címzett részére nem teszi hozzáférhetővé és nem adja át.

 1. Az adatkezelés időtartama

AVállalkozás.arendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő [365] napig kezeli.

AVállalkozás.a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
  1. Hozzáféréshez való jog

Ön hozzáférést kérhet aVállalkozástóla személyes adataihoz.

Ha aVállalkozás. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái;(iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásánakjoga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

AVállalkozás. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, ha kéri.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult aVállalkozástól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

 1. Törléshez való jog

AVállalkozás. az Ön kérésére késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha(i) a személyes adatok kezelését előíró, a Vállalkozás-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítésecéljából, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben aVállalkozás. késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) aVállalkozásnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte (azaz a rendelés teljesítéséhez, illetve a számviteli bizonylat megőrzéséhez),  (ii) a személyes adatait jogellenesen kezeltevagy (iii) aVállalkozás. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén aVállalkozás. a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A személyes adatok kezelésének korlátozására kerül sor, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) aVállalkozásnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

AVállalkozás. az adatkezelés korlátozásáról, valamint a korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
 2. Ha úgy gondolja, hogy aVállalkozás. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen:keszthely@kerekvar.hu vagy telefonszámon: 30 694 6842
  1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat bea hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:             1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                           +36 (1) 391-1400
Fax:                                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                     ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Itt talál bennünket